Перейти на сайт факультета Перейти на сайт университета Кафедра оптики и биофотоники

Заметки

Кодирование в mp4 для вещания через flashplayer

ffmpeg -y \
-i input_file.ext \
-acodec libfaac -ar 22050 -ab 64k \
-vcodec libx264 -r 15 -s 640x480 -vpre libx264-hq \
-level 41 -crf 25 -bufsize 20000k -maxrate 25000k -g 250 \
-coder 1 -flags +loop -cmp +chroma -partitions +parti4x4+partp8x8+partb8x8 \
-subq 7 -me_range 16 -keyint_min 25 -sc_threshold 40 -i_qfactor 0.71 \
-rc_eq 'blurCplx^(1-qComp)' -bf 16 -b_strategy 1 -bidir_refine 1 -refs 6 \
-deblockalpha 0 -deblockbeta 0 \
out_file.mp4

Поддержка

http://webchat.freenode.net/?channels=optics-sgu-ru&nick=Optic..

cvlc \
v4l2:///dev/video0 --v4l2-width 640 --v4l2-height 480 --input-slave=alsa://hw:0,0 \
--sout='#duplicate{
 dst={
 transcode{
  vcodec=mp4v,vb=2048,fps=20,width=400,acodec=mpga,ab=128,channels=1,samplerate=44100
 }:std{
  access=http{
  mime=video/mpeg
  },
  mux=ts,dst=:3001/
 }
 },
 dst={
 transcode{
  vcodec=mjpg,width=400,vb=1024,fps=10
 }:standard{
  access=http{
  mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a
  },
  mux=mpjpeg,dst=:3001/big.mjpg
 }
 },
 dst={
 transcode{
  vcodec=mjpg,vb=512,fps=10,width=150
 }:standard{
  access=http{
  mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a
  },
  mux=mpjpeg,dst=:3001/small.mjpg
 }
 }
}'
#!/bin/bash
while true ; do
wget --retry-connrefused -t 0 "$1"
done